45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA PSYCHIATRYCZNEGO

Danuta Rucińska

 

Z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego można się kontaktować:

Osobiście:

 • w oddziałach – podczas wizyty Rzecznika w godzinach: 1200 – 1500.

  Telefonicznie:

  (77) 54 14 337  lub bezpośrednio z oddziałów: 337

  Pisemnie:

  e-mail:

  ›pocztą na adres:

  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi

  ul. Wodociągowa 2/8

  45-221 Opole

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375), osoba korzystająca ze świadczeń  zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej,  przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

   

  Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;

 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;

 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;

 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

   

  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

  Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

  Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

   

  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  Bezpłatna infolinia: 800 190 590  w godz. 9.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku

  e-mail:

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, 742);

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 16 poz. 126 z późn. zm.).


   

   

   

Polityka prywatności