45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Informacja publiczna

Archiwum dokumentacji medycznej

 

Dokumentacja medyczna w WSZN im. św. Jadwigi może być udostępniana jedynie osobom i podmiotom wymienionym w art. 18 ustawy z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 14, poz. 89 ze zm.). Udostępnianie odbywa się w trybie i na zasadach określonych w § 52 i § 53 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 21.12.2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 247, poz. 1819 ze zm.)

 

Udostępnianie informacji

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • Wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Zespołu

  • Udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek

     

Polityka prywatności