45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Status Prawny


Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działaności leczniczej (j.t. DZ.U. z 2015 r. poz 618 z późn. zm.),
  • Uchwały nr 102/1453/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu  z dnia 25 wrzesnia 1972 roku o utworzeniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu,
  • Zarządzenia wojewody Opolskiego nr 146/97 z dnia 16 grudnia 1997 roku w sparwie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
  • Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • Statutu.
     
Polityka prywatności