45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4
Rejestracja telefoniczna 77 54 14 221 lub 222
Izba Przyjęć 77 54 14 110 lub 111

Ewidencje i Rejestry

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu jest Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej wpisanym do rejestru pod numerem:
000000009416

w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

KRS 0000007719

 

w Głównym Urzędzie Statystycznym:

REGON 000294303


Numer Identyfikacji Podatkowej Szpitala:
754-18-73-654

 

W Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. Rejestr zarządzeń.
2. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych.
3. Rejestr umów.
4. Rejestr skarg i wniosków.
5. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
6. Rejestr kontroli.
7. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
8. Rejestr postępowań przetargowych.
9. Ewidencja pacjentów leczonych w WSZN im. św. Jadwigi.
10 Ewidencja finansowo - księgowa.
11. Ewidencja kadrowo - płacowa.

Archiwum dokumentacji medycznej

Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm.).

Udostępnianie dokumentacji

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszenie informacji w Zespole w miejscu ogólnie dostępnym,
- udostępnienie na pisemny wniosek osoby żądającej informacji.

Informacje na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Polityka prywatności