Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.

Opolski Oddział Wojewódzki:
Sekcja Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących
tel. 77 40 20 182, infolinia 77 194-88, tel./faks 77 40 20 101 (sekretariat)
e-mail:

Sekcja Skarg i Wniosków jest odpowiedzialna za przyjmowanie od pacjentów i rozpatrywanie skarg związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jeżeli ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane (łamane) może złożyć skargę w każdej placówce medycznej, która ma podpisaną umowę z Funduszem

W przypadku skarg dotyczących personelu medycznego, w pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu - ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala. W przychodni: pielęgniarka przełożona ,kierownik/dyrektor przychodni. Są to działania najszybsze często przynoszące zamierzony skutek.

Skargi składane do Sekcji, Skarg i Wniosków oraz List Oczekujących OOW NFZ dotyczą: 

jakości świadczeń medycznych, 

dostępności do świadczeń medycznych, 

odpłatności za świadczenia medyczne, 

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, platformy ePUAP oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nie ujawnienie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

Biura Rzecznika Praw Pacjenta

w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej;

Ul.Młynarska 46,

01-171 Warszawa

e-mail:

www.bpp.gov.pl.

(22) 833 08 85, (22) 635 59 96

bezpłatna infolinia: 800 190 590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 21.00, (połączenie z tel. komórkowych jest płatne wg stawek operatora)

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;

Opolska Izba Lekarska,

ul. Grunwaldzka 23,

45 – 054 Opole,

tel. 77 453 75 72,

fax. 77 454 67 09

www.izbalekarska.opole.pl

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

W sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,

ul. Budowlanych 44A,

45 – 123 Opole,

 tel. 77 455 51 98,

fax. 77 456 94 67,

www.oipip.opole.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych

w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

Infolinia dla Inspektorów Ochrony Danych: 606-942-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

 www.uodo.gov.pl