Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

_______________________________________________________________________________________________________

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590

(od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00)
www.rpp.gov.pl

_____________________________________________________________________________

 • Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Szczegółowe informacje o zasadach ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta są dostępne na tablicach informacyjnych szpitala oraz u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

Ochrona danych osobowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Młynarskiej 46.
 •  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, i oraz j  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 •  Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy dotyczącej przyjęcia, leczenia, warunków pobytu oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.
 • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez Rzecznika Praw Pacjenta podmiotom uprawnionym do uzyskiwania informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  w szczególności: organom pomocy społecznej, sądom, prokuraturom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty świadczące usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 •  Po rozpatrzeniu sprawy dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dokumentacja stanowi materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe.
 •  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ww. rozporządzenia. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
  Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

poczty elektronicznej (iodo@rpp.gov.pl)

platformy ePUAP (/RPP/skrytka)

pisemnie na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.