Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG na najem pomieszczeń dla prowadzenia działalności medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej MRI i TK

Strona archiwalna

 

nowa podstrona, dodana 2011-08-18

WOJEWÓDZKI  SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY  im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4 , 45-221 Opole

 

ogłasza

 

PRZETARG

na najem pomieszczeń dla prowadzenia działalności medycznej
z zakresu diagnostyki  obrazowej MRI i TK

 

Powierzchnia zlokalizowana w budynku głównym Zespołu – 287,79 m2

Powierzchnia mieszcząca się poniżej terenu (piwnica) – 135,35  m2

Liczba pomieszczeń: 27 zgodnie z załącznikiem nr 1

Tabela opłat: stawki i taryfy – zgodnie z załącznikiem nr 3

Okres najmu:                                                                        czas oznaczony – 10 lat

Stawka wywoławcza czynszu dla  powierzchni 287,79 m² - 29,97 zł netto za 1 m ²;

Stawka wywoławcza czynszu dla  powierzchni 135,35 m² -  8,89 zł netto za 1 m ²

Data ogłoszenia na stronie internetowej:                                                      18-08-2011 r.

Data ogłoszenia na tablicy ogłoszeń WSZN im. św. Jadwigi:           18-08-2011 r.

Dotychczasowa umowa najmu kończy się z dniem 20.09. 2011 r.

Rozpoczęcia działalności medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej MRI i TK nastąpi
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy najmu.  

Szczegółowe warunki przetargu

  1. Czynsz płatny – w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego, Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie ostatniego roku.
  2. Najemca musi posiadać własne WYPOSAŻENIE (umożliwiające prowadzenie działalności medycznej z zakresu diagnostyki  obrazowej MRI i TK): minimalne wymagania sprzętowe aparat TK 16 – rzędowy i MRI 1,5 Tesli. Własne wyposażenie Najemca zdemontuje po zakończeniu najmu.
  3. Najemca dokona koniecznego REMONTU pomieszczeń (na koszt własny) zgodnie z wymogami techniczno-sanitarnymi opisanymi w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).
  4. Wynajmujący informuje, że pomieszczenia wyposażone są w:

- liczniki  wody ciepłej i zimnej;

- instalację elektryczną;

- centralne ogrzewanie;

- między serwerownią Zespołu (Wynajmującego) a serwerownią obecnego Najemcy istnieje łącze światłowodowe i jest ono własnością Wynajmującego.

  1. Pozostałe zasady najmu – zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2)
  2. Najemca będzie składał oferty w konkursach ogłaszanych przez Wynajmującego na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie badań TK i MRI.

Oferta powinna zawierać:

1.   Opis zakresu proponowanej działalności.

2.   Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem techniczno-sanitarnym pomieszczeń
i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

3.   Parafowany wzór umowy najmu.

4.   Opis zakresu przewidzianego do remontu z kalkulacją kosztów.

5.   Propozycję ceny: netto,  brutto oraz  wartość podatku VAT za 1 m2 powierzchni najmu.

6.   Udokumentowanie minimum trzyletniego  prowadzenia działalności medycznej z zakresu diagnostyki  obrazowej MRI i TK  z okresu ostatnich pięciu  lat .

7.   Aktualny wypis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.    Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek, a na żądania wynajmującego do okazania zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.   Pełnomocnictwo.

Kryteria oceny ofert i ich waga:

 

1.    Cena                                                                                - 100%
W stosunku do kryterium 1 stosowana będzie ocena porównawcza według wzoru:

minimalna cena ofertowa

------------------------------------ x waga = ocena kryterium cena w badanej ofercie

 

Oferty składać do dnia 01.09.2011 r. do godz. 1030 w sekretariacie tut. Zespołu.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1100 w tym dniu,  w Dziale Administracyjno-Technicznym
HOTEL ADMINISTRACJA I PIĘTRO

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu ofert uzyskać można w Dziale Administracyjno-Technicznym, tel. 77/ 54-14-241.

 

Opole, dnia 18-08-2011 r.

 

Podmiot udostępniający: DAT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: DARIA HOŁÓWKO
Data wytworzenia: 2011-08-18