Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na najem bufetu

Strona archiwalna

  

Podmiot udostępniający: ORG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kamil Basicz
Data wytworzenia: 2011-11-22

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI  SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY  im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4 , 45-221 Opole

 

 

ogłasza

 

 

PRZETARG

na najem bufetu

 

 

Powierzchnia lokalu:                                                                                    46,92 m2

Okres najmu:                                                                                                   5 lat

Cena wywoławcza czynszu:                                                                      22,82 zł/m2 + 23 % VAT

Opłaty eksploatacyjne :                                                                                7,20 zł/m2 + 23 % VAT

Data ogłoszenia na stronie internetowej:                                                22-11-2011 r.

Data ogłoszenia na tablicy ogłoszeń WSZN im. św. Jadwigi:            22-11-2011 r.

Inne istotne warunki najmu:

  1. Czynsz płatny – miesięcznie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego. Wynajmującemu przysługuje prawo do corocznej waloryzacji o  średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  2. Bufet  musi być czynny codziennie. W dni powszednie od 630 do min. 1600. W soboty, niedziele i święta czynny w godzinach od min. 1200 do min. 1600.
  3. Najemca musi posiadać własne WYPOSAŻENIE (umożliwiające prowadzenie handlu i zgodne                   z wymogami sanitarnymi): lady i lady chłodnicze, drobny sprzęt kuchenny, wagę, kasę, zlewozmywak, umywalkę, stoły, krzesła  itp. Własne wyposażenie najemca zdemontuje po zakończeniu najmu.
  4. Najemca ewentualnie  dokona REMONTU pomieszczeń (na koszt własny) zgodnie z wymogami techniczno-sanitarnymi i dostosowanego do własnej aranżacji wnętrza.
  5. Najemca musi opracować plan zakładowego systemu HACCP. Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne badania uprawniające do kontaktu z żywnością.
  6. Oferta sprzedaży nie może zawierać: napojów alkoholowych, papierosów,
  7. Pozostałe zasady najmu – zgodnie ze wzorem umowy. (załącznik nr 1)

 

 

Oferta powinna zawierać:

1.   Opis zakresu proponowanej działalności;

2.   Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem techniczno-sanitarnym pomieszczeń i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

3.   Parafowany wzór umowy najmu ( załącznik nr 1).

4.   Opis propozycji wystroju wnętrza z kalkulacją kosztów.

5.   Minimalną listę dostępnego asortymentu z podziałem na grupy towarów (np. napoje, słodycze, surówki i sałatki, pieczywo, art. przemysłowe itp.). W trakcie trwania umowy najmu długotrwały brak podstawowego asortymentu stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy z winy najemcy.  ( załącznik nr 2)

6.    Propozycję ceny: netto,  brutto oraz  wartość podatku VAT za 1 m² powierzchni najmu oraz opłat eksploatacyjnych netto, brutto oraz  wartość podatku VAT za 1 m² .

7.   Opis kwalifikacji i przygotowania zawodowego pracowników najemcy przewidzianych do obsługi bufetu w WSZN w Opolu (tj. ukończone kursy, szkolenia szkoły z zakresu gastronomii, HACCP, minimum sanitarnego itp.)

8.    Udokumentowanie minimum trzyletniego  prowadzenia działalności zbiorowego żywienia (bary, restauracje, stołówki)  z okresu ostatnich trzech lat .

9.   Aktualny wypis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

10. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek, a na żądania Wynajmującego do okazania zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek.

 

Kryteria oceny ofert i ich waga:

 

1.    Cena                                                                                - 100%

W stosunku do kryterium 1 stosowana będzie ocena porównawcza według wzoru:

minimalna cena ofertowa

------------------------------------ x waga = ocena kryterium cena w badanej ofercie

 

 

 

Oferty składać do dnia 30.11.2011 r. do godz. 1200 w sekretariacie tut. Zespołu.
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 1300 w tym dniu.

 

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu ofert uzyskać można w Dziale Administracyjno-Technicznym, tel. 54-14-242.

Opole, dnia 21-11-2011 r.