Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej i diagnostyki obrazowej

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz.654) z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art.146 ust.1, art.147-150, art.151 ust.1-5, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 nr 164 poz.1027 z późn. zm.)
 
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu
z siedzibą przy ul. Wodociągowej 4
 
zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów w roku 2012 na :                                  
 
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej i diagnostyki obrazowej w WSZN im. św. Jadwigi w Opolu.
 
Okres obowiązywania umowy: od momentu podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2013 r.
 
Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów  i spełniające wymagania określone w:
1.      Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r.   nr 164, poz.1027 z późn.zm.)
2.      Ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz.654)
3.      Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. nr 173, poz.1807 z późn.zm.)
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 10.01.2012 r. w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi w Opolu w Dziale Organizacyjnym w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www. wszn.biuletyn.info.pl .
 
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie papierowej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi w Opolu w Dziale Organizacyjnym
do dnia 17.01.2012 r. do godz. 12.00
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi w Opolu w Dziale Organizacyjnym
 dnia 17.01.2012 r. o godz. 12.10
 
 
W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 
WSZN im. św. Jadwigi w Opolu zastrzega sobie możliwość wyboru dwóch najkorzystniejszych ofert w celu wykonania zadania.
 
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone w siedzibie i na stronie internetowej WSZN im. św. Jadwigi  www.wszn.biuletyn.info.pl dnia 19.01.2012 r.
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert  w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn.zm.)
 

DOCXSzczegółowe Warunki Konkursu Ofert (32,94KB) 

DOCWzór oferty (75,50KB)

DOCWzór umowy (125,00KB)