Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs z zakresu pełnienia specjalistycznych dyżurów w Izbie Przyjęć - psychiatra

Strona archiwalna

 

nowa podstrona, dodana 2012-02-22

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 ust.3  Ustawy o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz.654) z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz art.146 ust.1, art.147-150, art.151 ust.1-5, art.152, art.153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2008  nr 164 poz.1027 z późn. zm.)

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi  w Opolu

z siedzibą przy ul. Wodociągowej 4

 

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów w roku 2012 na :          

 

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pełnienia specjalistycznych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć - psychiatra

 

Okres obowiązywania umowy: od momentu podpisania umowy do dnia 01 marca  2013 r.

 

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

1.     Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn.zm.)

2.     Ustawie  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz.654)

3.     Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. nr 173, poz.1807   z późn.zm.)

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia  22.02.2012 r. w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi w Opolu w Dziale Organizacyjnym  w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www. wszn.biuletyn.info.pl .

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie papierowej  w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi  w Opolu w Dziale Organizacyjnym

do dnia 28.02.2012 r. do godz. 12.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSZN im. św. Jadwigi  w Opolu w Dziale Organizacyjnym

 dnia 28.02.2012 r. o godz. 12.10

 

 

W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

WSZN im. św. Jadwigi w Opolu zastrzega sobie możliwość wyboru d najkorzystniejszej oferty w celu wykonania zadania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone w siedzibie i na stronie internetowej WSZN im. św. Jadwigi  www.wszn.biuletyn.info.pl dnia 01.03.2012 r.

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert  w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 153 i 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.  Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027 z późn.zm.)

 

  

Podmiot udostępniający: ORG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marta Kubiak
Data wytworzenia: 2012-02-22)