Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2009

I. Najwyższa Izba Kontroli
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 14.01.2009 - 11.02.2009.

2. Zakres kontroli: wybrane zagadnienia funkcjonowania WSZN im. św. Jadwigi w latach 2006 - 2008.

3. Dokumentacja: upoważnienie nr 065450, protokół z dnia 23.02.2009, wystąpienie pokontrolne nr S/09/001 LOP-4112-01/2009 z dnia 02.06.2009, uchwała z dnia 07.07.2009, postanowienie nr WPK/WPZ-0221-205/2009/W z dnia 27.07.2009.
4. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane.

II. Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Opolskiego, Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 06 - 21.08.2009.
2. Zakres kontroli: struktura i celowość ponoszonych kosztów.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 146/2009, protokół z dnia 07.09.2009, wystąpienie pokontrolne nr BKT.I.09131-31/09 z dnia 11.09.2009.
4. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu zostały wykonane.

III. Zakład Ubezpieczeń SPołecznych - Wydział Kontroli Płatników Składek
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 07.07.2009 - 28.09.2009.
2. Zakres kontroli: - prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, - ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008, - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, - prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
3. Dokumentacja: upoważnienie nr 240000-0954-2100/2009, protokół kontroli z dnia 28.09.2009.
4. Nieprawidłowości: nie stwierdzono.

IV. Sąd Rejonowy
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 02.11.2009 i 21.10.2009.
2. Zakres kontroli: przestrzeganie praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w WSZN im. św. Jadwigi.
3. Dokumentacja: protokoły z dnia 18.11.2009, .
4. Nieprawidłowości: nie stwierdzono.

V. Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa
1. Termin przeprowadzenia kontroli: 24.11.2009.
2. Zakres kontroli: gospodarka krwią.
3. Dokumentacja: upoważnienie z dnia 23.11.2009, protokół z dnia 24.11.2009, zalecenia pokontrolne z dnia 01.12.2009.
4. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

Całość dokumentacji dot. kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej - w myśl art. 5 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Za treść informacji odpowiada: Katarzyna Heffner.